SHIFFTCARE

SHIFFT vindt het belangrijk om vanuit solidariteit te kijken naar duurzaamheid, inclusie, een eerlijke werkpraktijk en goed bestuur. Vanuit die gedachte geven wij ons beleid, relaties en activiteiten vorm. In de kern investeren we in menselijk kapitaal om onze gedeelde ambities vorm te geven. We splitsen deze ambities uit in de volgende onderwerpen: Duurzaamheid, Inclusie, Fair Practice en fatsoenlijk Bestuur. Op deze pagina geven we handen en voeten aan de overkoepelende ambities.

Duurzaamheid

SHIFFT heeft zichzelf ten doel gesteld om vanaf 2030 een klimaatpositief dansgezelschap te zijn. Dit houdt in dat we alle negatieve effecten op grondstoffen en milieu in kaart moeten brengen, en waar mogelijk uitbannen of compenseren. Om daar te komen, moeten we zowel op productioneel vlak als in de bedrijfsvoering in transitie. Ook inclusie, diversiteit en circulariteit vallen onder onze duurzame ambities. Kortom, wat betreft duurzaamheid zijn dingen niet los van elkaar te zien. Alle ambities van voorstelling tot personeel, van pre-productie tot uitvoering hebben hiermee te maken. We willen een dansgezelschap zijn dat niet alleen het lichaam van de toekomst artistiek bevraagt en ten tonele brengt, maar ook een positieve impact nastreeft op de samenleving en ons thuis, de aarde.

In het kader van duurzaamheid maken we vanaf 2024 afspraken met elkaar die zich niet beperken tot 1 productie, maar voor een langere tijd. We committeren ons aan elkaar, maar we blijven ‘vloeibaar’ en kunnen per productie teams anders samenstellen. We hergebruiken waar kan kostuums of decor. Catering is vegetarisch, lichtontwerpen zijn waar mogelijk gebaseerd op LED verlichting. We reizen met de trein, tenzij het niet anders kan en iCoDaCo is gericht op internationaal werken met een zo klein mogelijke ecologische footprint. Op de punten afvalverwerking, water- en energiegebruik en materiaalgebruik maken we in de periode 2025 – 2028 beleid.

SHIFFT is mede ontwikkelaar en toekomstig bewoner van het Danshuis aan het Berlijnplein in Utrecht. Het Danshuis heeft een gebouw dat beantwoordt aan de eisen van de tijd; het is toegankelijk voor iedereen en voldoet aan alle duurzaamheidseisen. Met de gezelschappen 155 en IRC delen we een montagezaal, drie studio’s, kantoorruimte en ontmoetingsplekken voor gezamenlijk gebruik. Door de onderlinge verschillen zijn we een mooie aanvulling op elkaar en dat biedt tal van kansen. De oplevering van het Danshuis staat gepland voor Januari 2026. We kunnen niet wachten!

In het ontwikkelen van een bedrijfsstrategie op duurzaamheid zal SHIFFT de komende periode gebruik maken van diverse instrumenten, zoals de Green Key voor hospitality, de MVI-zelfevaluatietool voor duurzame inkoop en de Website Carbon Calculator. SHIFFT is ondertekenaar van het statement ‘’TE ZIJN OF NIET TE ZIJN’’

Diversiteit, Inclusie en Toegankelijkheid

SHIFFT wil divers, inclusief en toegankelijk zijn en is gebaat bij een realistische afspiegeling van de samenleving op alle niveaus van onze organisatie. We kijken hierin niet alleen naar culturele of etnische (dans)achtergrond, maar ook naar diversiteit in gender, seksuele geaardheid, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond of opleidingsniveau. Wij huurden advies in bij DIG-consultant (Diversiteit, Inclusie & Gelijkwaardigheid) Bernice Feller-Thijm van JustB, waarmee we op zoek gingen naar de status van de diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid binnen SHIFFT. We ontdekten dat de meerstemmigheid die structureel onderdeel is van hoe we werken, bijdraagt aan het inclusief maken van onze organisatie. Bernice leerde ons dat alleen wanneer wij vertragen wij recht kunnen doen aan de meerstemmigheid die wij nastreven. Inclusief werken betekent tijd nemen om elkaar te ‘horen’, zodat we ruimte maken op de vloer voor een diversiteit aan perspectieven en dansers en andere creatives zich mede-eigenaar voelen van een SHIFFT-productie. Ons doel voor de komende jaren is dit gevoel van eigenaarschap bij hen te vergroten door meer tijd te nemen voor onderzoek en creatie.

Binnen de activiteiten maken we plaats voor nieuwe perspectieven, met als doel een nieuwe vorm van organiseren te ontwikkelen, waarbij Jasper als artistiek leider verantwoordelijk is en we de kijk op dans en het lichaam vanuit meerdere choreografen de ruimte geven als onderdeel van ons profiel. Het opnieuw structureren, ordenen en het helder maken van de kaders die transformatie naar meerstemmigheid mogelijk maakt, kost niet alleen tijd, SHIFFT zal op dit vlak ook advies inwinnen.

Ons uiteindelijke doel is enorm goed worden in het representeren van meerdere perspectieven en een organisatiestructuur ontwikkelen waarin dit op een gelijkwaardige manier mogelijk is.

We ontwikkelen voor de periode 2025 – 2028 een realistisch stappenplan om dit doel concreet te maken. We experimenteerden de afgelopen jaren met het presenteren van korte locatieduetten in de buitenruimte en ontdekten dat we daar een ander, diverser publiek mee bereikten die bovendien op een andere manier interacteerde op ons werk. Daar wilden wij meer van! Ons doel is om dit de komende jaren met avond- (of matinee)vullend werk op verrassende locaties te doen.

De keuze voor onze partners, leidt op een organische manier tot diversificatie van ons publiek. De verschillende dansgenres van onze residenten en onze Danshuis- genoten trekt als vanzelf jongere mensen aan. Maar ook onze theatertournees langs schouwburgen en vlakke vloer theaters in het noorden, oosten, zuiden en westen van Nederland, levert ons een ander type publiek.

Fair Practice

SHIFFT streeft Fair Practice na; wij identificeren ons volledig met de kernwaarden solidariteit, diversiteit, duurzaamheid, vertrouwen en transparantie. SHIFFT handelt vanuit solidariteit. We maken afspraken t.a.v. auteursrecht, erkennen het belang van eerlijke betaling (beloningssysteem is gebaseerd op CAO Toneel en Dans), delen kennis met de sector o.a. via ons lidmaatschap bij het NAPK en Kunsten ’92 en participeren actief in het Utrechts Theater Overleg en het Berlijnplein (Leidsche Rijn).

Wij vinden het belangrijk onze creatieve (dans)professionals in hun beroepspraktijk gezond te houden. We formuleren toekomstgericht beleid dat inzet op groei en ontwikkeling van ons menselijk kapitaal. We investeren in kwaliteit van de werkprocessen door
het nemen van voldoende tijd en door scholing. Jasper volgde een traject in Sociale Veiligheid en gaat in het licht van de groeiende organisatie bij Centrum De Baak zijn kwaliteiten als leidinggevende verder ontwikkelen en verstevigen. Tamara Keasberry ontwikkelt het trainingstraject binnen haar bureau, waarin zij junior zakelijk leiders opleidt en ervaring laat opdoen.

De bedrijfsvoering van SHIFFT is zo transparant mogelijk. Jaarverslagen worden gedeeld op onze website. De Fair Practice Code geldt ook voor zogenaamde ‘onderaannemers’ binnen SHIFFT. SHIFFT werkt alleen met partners die de Fair Practice Code onderschrijven en daarin stappen zetten.

SHIFFT neemt haar verantwoordelijkheid voor een Fair Chain. Eenieder binnen SHIFFT is zich bewust van zijn plek in de creatieketen, neemt verantwoordelijkheid en is solidair met de andere werkenden op de vloer en achter de schermen.

Pauline Briguet – danser bij SHIFFT sinds 2018

In my experience working with Jasper and SHIFFT is a warm, welcoming and supportive environment to expand and explore creatively as much as being challenged physically. Working with Jasper and the versatile dancers and artists challenged me to create links between dance genres, throw myself outside of my comfort zone and refine my personal performance and creative skills.

Governance Code Cultuur

Het bestuur hanteert de Governance Code Cultuur en evalueert die jaarlijks met de directie en bestuur, waarna een verantwoording en uitleg worden opgenomen in het online jaarverslag. Het bestuur is belangeloos eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering hiervan. Het bestuur adviseert, controleert en sanctioneert de directie, die het beleid uitzet en uitvoert. Er is een bestuurs- en directiereglement. De (neven) functies van bestuursleden worden onderling bevraagd op belangenverstrengeling en jaarlijks geactualiseerd in een bijlage bij het jaarverslag. Het bestuursprofiel wordt bij elk aftreden aangescherpt zodat duidelijk is over welke deskundigheid het nieuwe lid, dat openbaar wordt geworven, moet beschikken. Een van de randvoorwaarden voor een goede en veilige werkomgeving is de interne gedrags- en integriteitscode die in 2020 is opgesteld. SHIFFT heeft een externe vertrouwenspersoon, Astrid Elburg, waarmee zij een langdurige afspraak heeft. Elburg is gecertificeerd deskundige Sociale Veiligheid. Het protocol Sociale Veiligheid wordt bij de aanstelling van cast en crew gedeeld. SHIFFT past alle principes uit de Governance Code Cultuur toe.